Algemene Voorwaarden ZijnZorg

Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer u diensten afneemt van ZijnZorg.

 

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten en op de uitvoering van de daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

ZijnZorg richt zich op training, coaching en persoonlijke begeleiding binnen het werkveld van de christelijke hulpverlening, in de meest ruime zin. ZijnZorg is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 69824452.

Artikel 3 | Definities

1. Opdrachtnemer is in deze ZijnZorg die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten.

2. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van ZijnZorg.

3. Als overeenkomst wordt gezien: alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden per e-mail of WhatsApp bevestigd aan opdrachtgever, eventueel na een intakegesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst, voor aanvang van de opdracht, één exemplaar getekend retour of bevestigt de opdracht per e-mail of WhatsApp.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Prijzen en offertes

1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per e-mail of WhatsApp is vastgelegd.

4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte of zoals mondeling of per e-mail/WhatsApp overeengekomen. Betaling dient te geschieden door overmaking naar IBAN NL44 KNAB 0256 6948 69 t.n.v. ZijnZorg, Heukelum. De gehanteerde betalingstermijn is veertien dagen na factuurdatum.

2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die met deze incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 7 | Duur en beëindiging

De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichtingen die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 8 | Het verzetten van trainingsafspraken

1. Indien opdrachtgever de door hem/haar gemaakte afspraak voor een training binnen 48 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert, zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken tijdig te verzetten of te annuleren indien hij/zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 9 | Het verzetten van coaching en begeleidingsafspraken

1. Indien opdrachtgever de door hem/haar gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert, zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken tijdig te verzetten of te annuleren indien hij/zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 | Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coachingsessies, begeleidingssessies, of trainingen.

2. Begeleiders en coaches die werkzaam zijn binnen ZijnZorg, mogen onderling relevante informatie met elkaar bespreken, met de bedoeling de opdrachtgever optimaal te kunnen helpen.

3. In het geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever of voor de samenleving of voor beiden, behoudt opdrachtnemer het recht de geheimhouding te doorbreken en zal hij/zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie te verstrekken aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een looptijd langer dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.